lunduniversity.lu.se

Department of Economic History

Lund University School of Economics and Management

SWINNO

SWINNO and the privacy regulations arranged in the GDPR

Please see below for this text in English

 

SWINNO-databasens syfte

Syftet med SWINNO-databasen är att beskriva det svenska innovationssystemets tillstånd och historiska utveckling, samt dess produktion och inverkan.

 

Data samlas in som del av den offentliga forskningen, d.v.s. forskning med allmänintresse, gjort vid Lunds universitet.

 

Vilka uppgifter samlas in om vilka individer?

Databasen innehåller information om följande grupper av individer i samband med innovationer: uppfinnare, kontaktpersoner för organisationer involverade med innovationen (främst från företaget och samarbetsorganisationer), finansiärer och kommissionärer (när de är individer).

 

Databasen kan innehålla följande uppgifter om individer:

1. Namn (men inte personnummer eller andra officiella identifieringsnummer)

2. Hemsidor och webbsidor tillägnad individen, såsom LinkedIn eller personliga webbplatser

3. E-postadress och telefonnummer

4. Historiska relationer till innovationer i databasen och patent

5. Relationer till företag och organisationer kopplade till innovationer (Vi samlar inte in fullständiga CV men SINNO kan registrera en persons samhörighet med företag kopplat till en innovation.)

 

Uppgifterna som anges under 1, 4 och 5 är endast samlade från offentliga tillgängliga tidskrifter, såsom Ny Teknik och Verkstäderna (se nedan för fullständig lista). Uppgifterna som anges under 2 och 3 samlas via internet-sökningar.

 

Vem har tillgång till uppgifter om individer?

Endast forskare och projektassistenter involverade i forskningsprojektet SWINNO har tillgång till uppgifter om enskilda personer.

 

Uppgifterna kommer inte att publiceras eller överföras till ett icke-EU-land.

 

Hur länge lagras uppgifter?

Uppgifterna kommer att sparas minst så länge som SWINNO-projektet varar (den nuvarande finansieringen pågår till slutet av 2019, men insatser kommer göras för att förlänga projektet med 5 år). Uppgifterna kan sedan komma att lagras som en del av arkiverings procedurer och skyldigheter. För närvarande är det inte klart för projektet om det finns en skyldighet att lagra uppgifter efter projektets slut.

 

Rättigheter för de personer vars uppgifter insamlats

Personer vars uppgifter insamlats har -- enligt projektets bästa förståelse-- följande rättigheter:

1. Rätt till informationen i denna text

2. Rätten att bekräfta huruvida SWINNO-databasen innehåller uppgifter om dem (se nedan för mer information)

3. Rätt att se eller få kopia av de insamlade uppgifterna samt all tillgänglig information om de källor som uppgifterna samlats från.

4. Rätten till begäran om rättelse eller borttagande av personliga uppgifter.

5. Rätten att lämna in klagomål hos tillsynsmyndighet

 

Kontakt

Vänligen kontakta Frank van der Most (frank.van_der_most@ekh.lu.se) med frågor angående SWINNO-databasen eller dina uppgifter i den.

 

Man kan även kontakta Lunds Universitets dataskyddsansvarig, Bo-Göran Andersson, via datavydningsbudget@lu.se

 

Vänligen notera

För närvarande (augusti 2018) är det inte helt klart för SWINNO-projektet hur integritetsfrågor relaterade till GDPR kommer att hanteras av Lunds universitet. Därför tillhandahålls informationen här tills vidare och så snart vi vet mer kommer vi uppdatera detta dokument.

 

Är dina personuppgifter samlade i SWINNO-databasen?

Det är troligt att SWINNO innehåller uppgifter angående dig om ditt namn nämns i samband med en innovation i en artikel från en av de tidskrifter som anges nedan. Detta innebär ofta att du har intervjuats eller på annat sätt nämnts i artikeln.

Om ditt namn inte nämnts i någon av dessa tidskrifter så är det väldigt osannolikt att uppgifter om er samlats in i SWINNO-databasen. Till cirka 50 innovationer använde vi ytterligare Internetkällor för att hitta kontaktpersoner för en enkät.

 

Tidskrift namn

Kallas även

Aktuell Grafisk Information

Aktuell Grafisk Information / AGI

Automation

Automation

Bergsmannen 1

Bergsmannen

Jernkontorets Annaler

Bergsmannen

Elektroniktidningen

Elektroniktidningen

Elteknik

Elektroniktidningen

Modern Elektronik

Elektroniktidningen

Energi & Miljö

Energi & Miljö

Energiteknik

Energi & Miljö

VVS

Energi & Miljö

VVS & Energi

Energi & Miljö

Bioteknik & Biokemi

Kemivärlden / Kemisk Tidskrift

Kemisk Tidskrift

Kemivärlden / Kemisk Tidskrift

Kemisk Tidskrift - Kemivärlden

Kemivärlden / Kemisk Tidskrift

Kemivärlden

Kemivärlden / Kemisk Tidskrift

Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift

Kemivärlden / Kemisk Tidskrift

Kemivärlden Med Kemisk Tidskrift

Kemivärlden / Kemisk Tidskrift

Livsmedel i fokus

Livsmedel i fokus

Livsmedelsteknik

Livsmedel i fokus

Nordisk Träteknik

Nordisk Träteknik / NTT

NTT

Nordisk Träteknik / NTT

NTT Såg

Nordisk Träteknik / NTT

Sågverken

Nordisk Träteknik / NTT

Ny Teknik

Ny Teknik

Ytforum

Ny Teknik

Plastforum

Plastforum

Plastforum Nordica

Plastforum

Plastforum Scandinavia

Plastforum

Struktur

Struktur

TEFO-aktuellt från TEFO

Struktur

TEFO-Nytt: Special konfektion

Struktur

Teknik & Tillväxt

Struktur

Textil och konfektion

Struktur

Cellulosa

Svensk Papperstidning

SPCI Svensk Papperstidning

Svensk Papperstidning

Svensk Papperstidning

Svensk Papperstidning

Svensk Trävaru och Pappersmassetidning

Svensk Papperstidning

Telekom Idag

Telekom Idag

Skandinavisk Transport Teknik

Transport Idag

Teknik iTRANSPORT

Transport Idag

Transport & Logistik iDag

Transport Idag

Transport iDag

Transport Idag

Transport idag & i trafik

Transport Idag

Transport Teknik

Transport Idag

Verkstäderna

Verkstäderna

 

 

 


SWINNO and the privacy regulations arranged in the GDPR

Purpose of the SWINNO database

The purpose of the SWINNO database is to describe the state and historical development of the Swedish innovation system, its output and its impact.

 

The data is collected as part of the public research, i.e. research with a public interest, done at Lund University.

 

Which data is collected about which individuals?

The database contains information about the following groups of individuals in connection to innovations: inventors, contact persons for organizations involved in the innovation (mostly the innovating firm and collaborating organizations), financers and commissioners (if they happen to be individuals).

 

The database can contain the following information about individuals:

  1. The name (but not the personal number or other official identifying number)
  2. Websites and web pages dedicated to the individual, such as LinkedIn or personal websites
  3. E-mail address and telephone number
  4. Historical relations to innovations in the database and patents
  5. Relations to companies/organizations linked to innovations (We do not collect full CVs but SINNO may contain the fact that an individual was somehow related to a company in connection to an innovation.)

 

The data mentioned under 1, 4 and 5 is collected exclusively from publicly available journals and magazines, such as Ny Teknik, and Verkstäderna (see below for a full list). The data mentioned under 2 and 3 is collected through web searches.

 

Who has access to the data about individuals?

Only researchers and project assistants involved in the SWINNO research project have access to data about individuals.

 

The data will not be published nor transferred to a non-EU country

 

How long will the data be stored?

The data will be stored at least as long as the SWINNO project last (current financing lasts until the end of 2019 but efforts will be made to prolong the project with 5 years). The data may be stored afterwards as part of archival procedures/obligations. At present it is not clear to the project whether there is an obligation to store the data after the project finishes.

 

Rights of the individuals whose data is collected

Individuals whose data is collected have – to the best of the project’s knowledge – the following rights:

  1. The right to the information provided in this text
  2. The right to confirmation as to whether or not the SWINNO database contains information about him or her (please see below for more information)
  3. The right to see/receive a copy of the collected information and on any available information about the sources from which the data is collected.
  4. The right to request rectification or erasure of the personal data.
  5. The right to file a complaint with a supervisory authority

 

Contact

Please contact Frank van der Most ( frank.van_der_most@ekh.lu.se ) with questions about the SWINNO database or your personal data in it.

 

One can also contact the Lund University’s data protection officer, Bo-Göran Andersson, via  dataskyddsombud@lu.se

 

Please note

At present (August 2018) it is not entirely clear to the SWINNO project how privacy issues related to the GDPR will be dealt with by Lund University, so all information here is preliminary. As soon as we know more, we will update this document.

 

Is your personal data collected in the SWINNO database?

It is likely that SWINNO contains personal data about you if your name is mentioned in relation to an innovation in an article in one of the magazines listed below. This often means that you have been interviewed or otherwise mentioned in the writing of the article.

If your name is not mentioned in one of these journals then it is highly unlikely (say 99%) that your data is collected in the SWINNO database. In case of around 50 innovations we used additional internet sources to find contact persons for a survey.

 

Journal name

Commonly known as

Aktuell Grafisk Information

Aktuell Grafisk Information / AGI

Automation

Automation

Bergsmannen 1

Bergsmannen

Jernkontorets Annaler

Bergsmannen

Elektroniktidningen

Elektroniktidningen

Elteknik

Elektroniktidningen

Modern Elektronik

Elektroniktidningen

Energi & Miljö

Energi & Miljö

Energiteknik

Energi & Miljö

VVS

Energi & Miljö

VVS & Energi

Energi & Miljö

Bioteknik & Biokemi

Kemivärlden / Kemisk Tidskrift

Kemisk Tidskrift

Kemivärlden / Kemisk Tidskrift

Kemisk Tidskrift - Kemivärlden

Kemivärlden / Kemisk Tidskrift

Kemivärlden

Kemivärlden / Kemisk Tidskrift

Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift

Kemivärlden / Kemisk Tidskrift

Kemivärlden Med Kemisk Tidskrift

Kemivärlden / Kemisk Tidskrift

Livsmedel i fokus

Livsmedel i fokus

Livsmedelsteknik

Livsmedel i fokus

Nordisk Träteknik

Nordisk Träteknik / NTT

NTT

Nordisk Träteknik / NTT

NTT Såg

Nordisk Träteknik / NTT

Sågverken

Nordisk Träteknik / NTT

Ny Teknik

Ny Teknik

Ytforum

Ny Teknik

Plastforum

Plastforum

Plastforum Nordica

Plastforum

Plastforum Scandinavia

Plastforum

Struktur

Struktur

TEFO-aktuellt från TEFO

Struktur

TEFO-Nytt: Special konfektion

Struktur

Teknik & Tillväxt

Struktur

Textil och konfektion

Struktur

Cellulosa

Svensk Papperstidning

SPCI Svensk Papperstidning

Svensk Papperstidning

Svensk Papperstidning

Svensk Papperstidning

Svensk Trävaru och Pappersmassetidning

Svensk Papperstidning

Telekom Idag

Telekom Idag

Skandinavisk Transport Teknik

Transport Idag

Teknik iTRANSPORT

Transport Idag

Transport & Logistik iDag

Transport Idag

Transport iDag

Transport Idag

Transport idag & i trafik

Transport Idag

Transport Teknik

Transport Idag

Verkstäderna

Verkstäderna