lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Befolkningsekonomi

Ekonomisk demografi behandlar samspelet mellan befolkning och ekonomi i vid bemärkelse; hur befolkningsutvecklingen påverkas av ekonomins förändringar och hur förändringar i befolkningen påverkar ekonomin. Den klassiska frågan, som fortfarande är aktuell, är om de ekonomiska resurserna räcker för en ständigt växande befolkning. Andra områden är ekonomins inverkan på den långsiktiga dödlighetsnedgången och på den minskning av familjestorleken, som är förknippade med den demografiska transitionen. Vad gäller senare tid är viktiga forskningsområden orsakerna till och effekterna av de långa vågorna i födelsetalen samt hur förändringarna i befolkningens ålderssammansättning påverkat ekonomin. Ett annat viktigt område rör samspelet mellan ekonomiska konjunkturer och kortsiktiga variationer i nuptialitet, fertilitet, mortalitet och migration. Områden som ägnas speciell uppmärksamhet är familj och arbetsmarknad, migration samt hälsa och dödlighet. Dessa områden är inbördes överlappande. Så kan t ex invandrarnas familjebildning, fruktsamhet, inträde på respektive utträde från arbetsmarknaden, hälsa och dödlighet studeras. Genom forskningsprogrammets tvärvetenskapliga karaktär kan sådana problem analyseras utifrån ett helhetsperspektiv i stället för att brytas ned i olika delproblem som analyseras av forskare från olika discipliner.

Under de senaste decennierna har ekonomisk demografi vuxit och utvecklats till ett stort forskningsämne vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet. Gunnar Fridlizius arbeten inom befolkningsutvecklingen i det agrara samhället och Rolf Ohlssons forskningsinsatser inom efterkrigstidens invandring till Sverige har båda utgjort en inspirationskälla för denna inriktning. 1978 startade de, tillsammans med Tommy Bengtsson, ett forskningsprojekt om den demografiska transitionen i Sverige. 1981 startades seminarier och undervisning i ekonomisk demografi. Under 80-talet etablerades samarbete med forskare i nationalekonomi och statistik och under 90-talet utvidgades gruppen till att även omfatta forskare i socialt arbete och samhällsmedicin. Medlemmarna i gruppen undervisar inom ekonomisk och historisk demografi såväl som inom arbetsmarknad, socialförsäkringar och hälsoekonomi, på både grund- och forskarnivå.

Samarbete med forskare och doktorander inom detta forskningsområde sker huvudsakligen inom ramen för externfinansierade projekt samt inom två större forskningsprogram, båda finansierade av FAS (tidigare SFR), det ena med inriktning på arbetsmarkandsfrågor, speciellt invandrarnas situation, och det andra med inriktning på de äldre och ekonomi. För närvarande finns det ett femtontal projekt inom olika områden av ekonomisk demografi av vilka historisk demografi - vilket omfattar studier inom migration, dödlighet, barnafödande och hushållsekonomi - samt modern demografi - med inriktning på migration, social välfärd och sjukvård - är de två mest framträdande.

Forskningsgruppen har ett mycket omfattande internationellt kontaktnät. Flera av projekten genomförs som internationellt komparativa studier och utbyten och gästföreläsningar utgör ständiga inslag i verksamheten.

Forskningsinriktning:

  • Orsaker till födelsetalens förändringar; Den långsiktiga nedgången, De långa vågorna, Kortsiktiga förändringar
  • Orsaker till dödlighetens förändringar; Den långsiktiga nergången, Åldersspecifik dödlighet, Dödsorsaker
  • Orsaker till invandring, utvandring/återvandring; Ekonomiska och politiska faktorer, Invandrarnas ekonomiska integration
  • Invandrarna och socialförsäkringar; Invandrarnas hälsa
  • Demografiska orsaker till förändringar i ålderssammansättningen
  • Effekter av minskat barnafödande; Familj, Skola, Utbildning
  • Effekter av ökad medellivslängd (individual ageing); Individ, Familj, Omsorg, Pensioner
  • Effekter av förändringar i ålderssammansättningen (population ageing); Arbetsmarknad, Sjukvård, Pensioner

Tommy Bengtsson

Tommy Bengtsson
Professor, professor

tommy.bengtsson@ekh.lu.se
Telefon: +46462227380
Rum: Alfa 1 2021

Tommy Bengtsson