lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Utbildning och arbetsmarknad

Kunskap är en avgörande faktor i samhällsutvecklingen både idag och historiskt. Detta är en utgångspunkt för forskningen om Arbetsmarknad och utbildning. På vilka sätt skapas kunskap och hur används den i arbetslivet och i samhället? Dessa allmänna frågor behandlas av aktuell forskning inom tre områden:

Det första behandlar arbetsmarknadens institutioner och arbetskraftsutbudet i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Här studeras sambandet mellan teknik, organisation och arbetskraftens kvalifikationer under olika perioder med avseende på vilken typ av arbetskraft som efterfrågats, vilka principer som rått när det gäller lönebildning och lönesättning samt övriga anställningsvillkor. Det bedrivs även forskning som anlägger ett genusperspektiv. Denna forskning fokuserar på kvinnors (relativa) position på arbetsmarknaden, både förr och nu. Även relationen mellan familjebildning och mäns och kvinnors arbetsutbud studeras. Här studeras också hur arbetsmarknadens institutioner förändrats och kopplingen mellan olika slags arbetsmarknadsrelationer och ekonomisk tillväxt och strukturomvandling. I detta perspektiv studeras även arbetsmarknadens formella och informella segmentering.

Det andra forskningsområdet behandlar samband mellan utbildning och ekonomisk tillväxt. Här ingår projekt som konstruerar långa tidsserier relaterade till utbildning och som analyserar humankapitalets roll i samhällsförändring och ekonomisk tillväxt. Här ingår även projekt som analyserar läs- och skrivkunnighetens historiska utbredning med betoning på dess ekonomiskt betydelsefulla egenskaper i en kommersialiserande omgivning under artonhundratalets jordbruksomvandling.

Det tredje forskningsområdet utgörs av en sedan länge etablerad forskning på yrkesutbildningsområdet. Ett av forskningsspåren handlar om hur olika sätt att organisera och finansiera yrkesutbildning påverkar ungdomars etableringsmöjligheter och försörjningsvillkor. Där analyseras den svenska utvecklingen som också sätts in i jämförande internationella perspektiv. Inom ramen för denna forskning har institutionen utvecklat ett samarbete med flera myndigheter, bland annat Arbetslivsinstitutet, Institutet för framtidsstudier och Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Institutionens forskare har också bistått regeringskansliet med utredningar.

Forskare med inriktning mot utbildning och arbetsmarknad är aktiva inom flera europeiska och internationella nätverk om humankapitalbildning, yrkesutbildning och arbetsmarknadens institutioner.

Anders Nilsson
Professor

anders.nilsson@ekh.lu.se
Telefon: +46462227488
Rum: Alfa 1 2111

Kontakt

Fay Lundh Nilsson
Studierektor för gu

fay.lundh_nilsson@ekh.lu.se
Telefon: +46462220838
Rum: Alfa 1 2108

Fay Lundh Nilsson