lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

EKHA72 Dagsaktuella arbetsmarknadsfrågor i ett historiskt perspektiv

Ekonomisk historia, grundnivå, 7,5 högskolepoäng (ECTS)

I denna kurs specialstuderas olika aspekter av den svenska arbetsmarknaden kopplat till ekonomins utveckling sedan slutet av 1800-talet. Ämnena som uppmärksammas är dagsaktuella problem vad gäller arbetsmarknad och arbetsliv vilka studeras från ett historiskt perspektiv. För att belysa särskilda aspekter av den svenska ekonomin och arbetsmarknaden placeras och jämförs Sverige i ett internationellt sammanhang. Exempelvis studeras arbetskraftsutbudet och dess bestämningsfaktorer. Betydelsen av kön och genus uppmärksammas i samband med att kvinnornas roll på arbetsmarknaden behandlas t ex när det gäller arbetskraftsdeltagande och löner. Invandringens orsaker och samhällsekonomiska betydelse studeras. Vidare studeras den samhällsekonomiska betydelsen av utbildningsexpansionen och förändringar i kompetenskraven i arbetslivet. Den institutionella utvecklingen på arbetsmarknaden behandlas med speciell inriktning på lönebildning, arbetsmiljö och personalinflytande. Den svenska ekonomin och arbetsmarknaden studeras i ett internationellt perspektiv, exempelvis i ljuset av globaliseringens utmaningar i form av konkurrens och utflyttning av produktion.

Dokument

Kursplan

Examinationsregler