lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

EKHK30 Teori och metod, 15 hp

Kursbeskrivning

Kursen behandlar inledningsvis vissa drag i det samhällsvetenskapliga och historiska tänkandets utveckling under de senaste århundradena. Särskild vikt läggs vid institutionell teori och en del nyare perspektiv (genus, etnicitet) tas upp. Kursen behandlar sådana överväganden i allmänna metodfrågor som man måste göra vid utformandet av en ekonomisk-historisk studie. Här belyses problem som hänger samman med olika typer av källmaterial, urvals- och representativitetsproblem, aggregerings- och klassificeringsproblem. Behovet av kvalitativa metoder för datainsamling, t ex i form av intervjuer, belyses, samt möjligheten att omvandla kvalitativa data till kvantitativa. Slutligen behandlas olika kvantitativa tekniker och analysmetoder, t ex konstruktion och analys av tidsserier, enklare former av sambandsanalys (korrelation, bivariat regression), samt analys med hjälp av livslängdstabeller. I detta moment ges också en introduktion till indexproblematiken.

Dokument

Kursplan

Examinationsregler

Kurslitteratur