lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Om institutionen

Ekonomisk-historiska institutionen i Lund bildades 1949. Det senaste årtiondet har institutionen växt kraftigt och är som självständig ekonomisk-historisk institution den största i världen. Framgångssagan bygger på en dynamisk forskningsmiljö och en dedikerad lärarkår som arbetar nära forskningsfronten.
Institutionens anställda, dvs lärare, postdoktorer, forskare, teknisk-administrativ personal och doktorander, uppgår till cirka 100 personer. Den ekonomiska omslutningen var 2019 drygt 60 miljoner kronor varav cirka 80 procent används till forskning och forskarutbildning. Därutöver finansieras forskning vid institutionen med stipendiemedel för cirka 5 Mkr om året. Utmärkande för institutionen är den stora mängden externfinansierade forskningsprojekt. De huvudsakliga finansiärerna är Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond, Vinnova, Forte, Wallenbergstiftelserna, Handelsbankens forskningsstiftelser och Energimyndigheten. 

Läs mer om institutionens forskning här eller titta på våra forskares profiler och publikationer på forskningsportalen (LUCRIS).

Det innebär inte att grundutbildningen är eftersatt. I stället finns det ett starkt samband mellan forskning och grundutbildning både i kursutbud och inte minst i det faktum att flertalet forskare också är involverade i kursutveckling och undervisning.

Från och med hösten 2019 erbjuder institutionen ett eget kandidatprogram, Economy and Society. Institutionen medverkar i det tvärvetenskapliga kandidatprogrammet i utvecklingsstudier BIDS. På grundnivå finns ett rikt kursutbud som är i ständig utveckling. Institutionen har programansvar för tre Mastersprogram och examinerar varje vår ett hundratal Mastersstudenter.

Economic Growth, Population and Development

Innovation and Global Sustainable Development  

Economic Development and Growth (studenterna läser första året i Madrid eller Groningen)

Mats Olsson
Prefekt