lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Historik

Ekonomisk historia slog rot i Lund 1945. Då inrättades en docenttjänst i ekonomisk historia knuten till historiska institutionen vid Lunds universitet. Fyra år senare blev ämnet självständigt i och med tillkomsten av en preceptur (någonting mittemellan docentur och professur), som innehades av Oscar Bjurling. 1959 flyttade institutionen in i en villa på Finngatan och precepturen blev till professur. Nu började ämnets långa och (hittills) obrutna tillväxt med tonvikt på makroekonomiska problem, ofta med statistisk och/eller ekonomiskteoretisk anknytning. 1973 efterträddes Bjurling av Lennart Jörberg och tre år senare fick Gunnar Fridlizius en personlig professur. Under 30 år i det gemytliga huset på Finngatan växte de tre stora forskningsgrupper fram som än i dag dominerar ämnet: struktur-, befolknings- och utvecklingsekonomi. Därtill kom ett flertal andra specialiteter som utbildnings- och arbetsmarknadsekonomi samt ekonomisk doktrinhistoria. Till slut blev huset för trångt och 1988 flyttade institutionen till Holger Crafoords Ekonomicentrum, numera Ekonomihögskolan.

 

Samtidigt med flytten inleddes ett generationsskifte och en ny expansionsfas inom såväl forskning som undervisning. Vid Fridlizius pensionering 1988 inrättades en professur i modern och social ekonomisk historia, som innehades av Rolf Ohlsson fram till dennes bortgång 2004. Jörberg efterträddes 1992 av Lennart Schön (numera emeritus). 1996 inrättades en professur med inriktning mot tredje världen som innehas av Christer Gunnarsson och 1999 en med ekonomisk-demografisk inriktning som innehas av Tommy Bengtsson. Därefter har ytterligare en rad professorer tillkommit: Carl-Axel Olsson (avliden), Christer Lundh (numera i Göteborg), Göran Ahlström (emeritus), Benny Carlson, Anders Nilsson, Jonas Ljungberg, Astrid Kander, Martin Dribe, Lars Svensson (emeritus), Mats Olsson and Maria Stanfors.

 

Institutionen har på senare år genomgått en organisatorisk metamorfos som inneburit ett storskaligt samarbete med andra discipliner, till en del finansierat av Vetenskapsrådets långsiktiga så kallade Linnéstöd till spetsforskning men också genom olika programstöd från Forskningsrådet för arbetsliv och samhällsvetenskap (FAS). Det handlar dels om Centrum för ekonomisk demografi, nationalekonomi, samhällsmedicin, socialt arbete och statistik, dels om CIRCLE, ett tvärvetenskapligt forskningscenter med fokus på R&D, innovationer och entreprenörskap, vars huvudmän är Lunds universitet, Blekinge Tekniska högskola och VINNOVA och där forskare från institutionen spelar en framträdande roll. Institutionen har också en nyckelroll i den forskargrupp vid Ekonomihögskolan som ägnar sig åt ”Comparative Institutional Analysis” med inriktning mot utvecklingsländerna.

 

Institutionen har numera tre professorer emeritus, nio aktiva professorer, sex docenter, ett dussin lektorer och postdoktorer, ett 30-tal doktorander, ett halvdussin administrativa medarbetare, en handfull gästforskare/affilierade forskare och åtskilliga kontaktytor landet och världen över. Genom åren har omkring 100 doktorsavhandlingar lagts fram, i år (2014) planeras åtminstone sex disputationer. Kursutbudet är i ständig utveckling, antalet studenter har ökat kraftig och har på senare år fått tillskott från fyra masterprogram med påfallande internationell karaktär.

 

Allteftersom årsringarna har blivit fler har ekonomisk historia grenat ut sig och skjutit ständigt nya friska skott. 

Finngatan 16 Lund

Teckning av Jonas Ljungberg, professor i ekonomisk historia.