lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Doktorandtjänster i ekonomisk historia

Nästa ansökningsperiod är våren 2019

Antagning av nya doktorander sker en gång årligen och antalet platser är beroende av medelstillgång.

Behörighet att antas till forskarutbildningen kräver fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 poäng på avancerad nivå. De måste också innehålla ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Grunden för urval bland behöriga sökande till forskarutbildningen är graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningsgrunderna för detta är bredd, djup, relevans och självständighet i tidigare studier, liksom förmåga att arbeta självständigt och att aktivt delta i forskarmiljön. Särskild vikt läggs vid uppsatsarbete.

Ansökan måste innehålla:

  • dokumentation av studier på grundnivå och avancerad nivå (Ladokutdrag eller motsvarande)
  • uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå
  • förteckning över övriga relevanta meriter av pedagogisk och administrativ art
  • artiklar, rapporter och föredrag av vetenskaplig karaktär som har relevans för ämnet
  • I förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå
  • projektplan (max 1500 ord exklusive referenser)

Contact

Astrid Kander
Professor
Studierektor för forskarutbildningen

046- 222 74 83
astrid.kander@ekh.lu.se
Rum: Alfa1 2085