lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Agrarhistoria

Före 1900-talet bodde 90 procent av Sveriges befolkning på landet, och de flesta av dem var beroende av jordbruk för sin överlevnad. Därför är studiet av den agrara historien helt avgörande för att vi ska kunna förstå historien och bakgrunden till det moderna samhällets framväxt. Vid ekonomisk-historiska institutionen i Lund har agrarhistoria en lång tradition. Ett tiotal doktorsavhandlingar har sedan 1950-talet skrivits vid institutionen med studieobjektet det svenska agrarsamhället, och lika många med internationella perspektiv. Detta gör agrarhistoria till en av de enskilt starkaste forskningsinriktningarna vid institutionen.


 

Forskningsområdet spänner över allt ifrån spannmålshandelns utveckling, storgodsdriftens förändring och framväxten av en klass av agrara entreprenörer på landsbygden i 1800-talets Sverige till jordbrukets villkor och betydelse i 1900-talets utvecklingsländer.

Den agrarhistoriska forskargruppen har upprättat och arbetar nu med Skånes agrarhistoriska databas. Genom unika källmaterial skapas årliga produktionsserier för spannmål och animalier, för tusentals gårdshushåll under perioden 1700-1860. Databasen ger helt nya möjligheter att studera den agrara omvandlingens förlopp och orsaker. Historiska produktionsförändringar kan för första gången studeras utifrån naturliga faktorer som jordmån och klimat, utifrån institutionella faktorer som handelsregleringar och skatter, utifrån ekonomiska incitament som prisförändringar och marknadstillväxt, utifrån teknologiska förändringar och skiften, utifrån demografiska förändringar samt ur genusperspektiv.

Mats Olsson
Patrick Svensson

Mats Olsson
Professor, prefekt, professor

mats.olsson@ekh.lu.se
Telefon: +46462223118
Rum: Alfa1 2070

Mats Olsson

Patrick Svensson 
Professor

patrick.svensson@slu.se
Rum: Alfa 1 2027