lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskningsprogrammet om Ekonomisk tillväxt och strukturell förändring

Ekonomisk tillväxt och strukturell förändring studeras i ett långsiktigt perspektiv och med en särskild betoning av teknologisk förändring. Inom detta program har en modell utvecklats där samspelet mellan teknologisk förändring och ekonomisk tillväxt utspelas inom ramen för långa cykler med skeden präglade av omvandling, rationalisering och kriser. Denna forskning har sin bakgrund i arbetet med historiska nationalräkenskaper för Sverige och i konstruktionen av långa, konsistenta makroekonomiska serier för 1800- och 1900-talen. Lundagruppen är ledande nationellt inom denna forskning och har stått för internationellt uppmärksammade analyser av tillväxt och strukturförändring. Ett antal projekt bedrivs för närvarande, exempelvis om teknikskiften och ekonomisk omvandling i regionalt sammanhang, om innovationsspridning, om humankapital och teknologisk förändring, om produktivitetens bestämningsfaktorer, om lönebildning och arbetsorganisation samt om energi, tillväxt och miljö. Forskargruppen samarbetar i ett flertal vidare projekt och nätverk, både inom Lunds universitet och internationellt. Forskningen om teknikskiften och innovationer är delvis integrerad i Centre of Innovation Research in The Learning Economy (CIRCLE) vid Lunds universitet och i ett samarbete med ekonomiska geografer. Gruppen deltar också i ett EU-finansierat projekt för att skapa en integrerad europeisk ekonomisk historia samt utbyte av doktorander och postdocs mellan flera framstående universitet. Den samarbetar även i ett europeiskt projekt om globaliseringens effekter i Europa och den driver ett europeiskt nätverk med återkommande workshops om energi, tillväxt och miljöförändringar.