lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

EKHA61 Miljöhistoria ur ett ekonomiskt perspektiv

Ekonomisk historia, grundnivå, 7,5 högskolepoäng (ECTS)

Kursen karaktäriserar utvecklingen av miljöproblemen i olika typer av samhällen, från jägarsamhällen fram till dagens globaliserade värld. Med utgångspunkt i ekonomisk teori diskuteras ur ett miljöperspektiv villkoren för och konsekvenserna av ekonomisk tillväxt och samhällsomvandling över tid och i olika typer av samhällen. Särskild vikt läggs vid skilda samhälleliga responser på miljöproblemen i olika tider och kulturer

Utifrån olika teoretiska åskådningar diskuteras hur befolkningstryck på resurser kan betraktas som såväl en destruktiv kraft som en drivkraft till teknologisk förändring och samhällelig omvandling. Vi studerar även hur extensiva respektive intensifierande strategier tillämpats i olika typer av samhällen och diskuteras dess miljökonsekvenser. Vidare fokuseras på det traditionella jordbrukssamhällets omvandling som grundbulten i industrialiseringsprocessen och det moderna samhällets framväxt, men även som en fundamental brytpunkt i ett förhållande mellan produktion och miljö med mångtusenåriga anor.

Kursen ger även idéhistoriska perspektiv på interaktionen mellan ekonomi och miljö, bland annat ur ett genusperspektiv.

Dokument

Kursplan

Examinationsregler