lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

EKHA62 Hållbar utveckling - debatt, teoti och empiri

Ekonomisk historia, grundnivå, 7,5 högskolepoäng (ECTS)

Kursen inleds med tillväxt-miljödebatten under efterkrigstiden, där helt motstridiga synsätt och tolkningar av data får komma till tals. Därefter diskuteras de principiella förutsättningarna för en hållbar tillväxt utifrån insikter i demografi, teknisk, strukturell och institutionell förändring. Ekonomiska och administrativa styrmedel i miljöpolitiken behandlas, och deras fördelar och nackdelar belyses. Den så kallade miljökuznetskurvan skärskådas, liksom så kallade delinking-studier av ekonomisk tillväxt, energi och koldioxid mer allmänt. Teoretiska förklaringsmodeller jämförs och särskilt granskas populära förklaringar till kurvans vändpunkt som tillmäter internationell handel eller övergången till service samhället en stor betydelse. En ekonomisk-historisk modell där tre industriella revolutioner och stigberoende är framträdande framställs som alternativ. Det emellanåt sviktande empiriska stödet för miljökuznetskurvan granskas, och särskild vikt läggs vid skillnaden mellan absoluta och relativa tal och rimliga tolkningar av sådana resultat.

Dokument

Kursplan

Examinationsregler